قسم به کتاب

اعتراف می‌کنم که قبل‌ترها اهمیت کتاب را نمی‌فهمیدم. اگر هم می‌گفتم که کتاب مهم است تنها وتنها برای فریب خودم از واقعیت بوده و ارزشی نداشته‌است. امروز جای خالی کتاب‌ را احساس می‌کنم. سعی می‌کنم بیشتر بخوانم تا حرف بزنم. بیشتر بخوانم تا بهتر عمل کنم. چقدر تظاهر کردن به کتاب خواندن کار سختی است و چقدر سخت‌تر از آن تظاهر به دانایی. تظاهر کردن یعنی جواهر را بشناسی و با شناخت قبلی از جواهر بدل آن را بسازی و این کار سختی است.